2018 Boys Ice Hockey : Division I

First Round Quarter-Final Round Semi-Final Round Final Round Champion
1: Concord () Bye
8: Salem (7) 9: Nashua South-Pelham (3)
4: Bedford () Bye
5: Trinity () Bye
2: Hanover () Bye
7: Londonderry () Bye
3: Pinkerton () Bye
6: Bishop Guertin () Bye
1: Concord (8) 8: Salem (1)
4: Bedford (7) 5: Trinity (2)
2: Hanover (5) 7: Londonderry (2)
3: Pinkerton (1) 6: Bishop Guertin (3)
1: Concord (1) 4: Bedford (3)
2: Hanover (3) 6: Bishop Guertin (2)
4: Bedford (1) 2: Hanover (2)
2: Hanover