2017 Girls Ice Hockey : Division I

First Round Quarter-Final Round Semi-Final Round Final Round Champion
1: Exeter () Bye
8: Lebanon-Stevens (9) 9: Keene (1)
4: Oyster River-Portsmouth () Bye
5: Concord () Bye
2: Hanover () Bye
7: Bishop Brady-Trinity-West () Bye
3: Berlin-Gorham () Bye
6: Bishop Guertin () Bye
1: Exeter (7) 8: Lebanon-Stevens (1)
4: Oyster River-Portsmouth (2) 5: Concord (3)
2: Hanover (11) 7: Bishop Brady-Trinity-West (1)
3: Berlin-Gorham (2) 6: Bishop Guertin (1)
1: Exeter (4) 5: Concord (0)
2: Hanover (8) 3: Berlin-Gorham (3)
1: Exeter (1) 2: Hanover (3)
2: Hanover